Statut fundacji

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1. Fundacja działa pod nazwą Północniaki – Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt

§ 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra

§ 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 4. Fundacja może używać oznak, pieczęci i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych fundacji.

§ 6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§ 7. Celami Fundacji są:

 1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,

 2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację,

 3. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt,

 4. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,

 5. organizowanie pomocy prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt,

 6. współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt,

 7. współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami,

 8. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,

 9. pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt,

 10. organizowanie opieki weterynaryjnej,

 11. organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych,

 12. współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,

 13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych,

 14. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt poprzez interwencje w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia zwierzęcia

 15. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,

 16. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt,

 17. współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt,

 18. reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt,

 19. upowszechnianie wiedzy i działalności na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,

 20. ochrona środowiska,

 21. ochrona zdrowia i pomoc społeczna,

 22. edukacja dzieci , młodzieży i dorosłych na temat potrzeb zwierząt i sprawowanie nad nimi prawidłowej opieki.

§ 8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych   gatunków zwierząt

 2. organizację darmowych lub współfinansowanych przez samorządy sterylizacji i kastracji oraz działania uświadamiające w tym zakresie

 3. sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru  zwierząt w trybie administracyjnym do organów samorządu terytorialnego, policji, straży gminnej i osób prywatnych

 4. sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie pracy wolontariackiej na rzecz zwierząt w schroniskach i organizacjach pozarządowych

 5. sporządzanie i rozsyłanie ofert z zakresu prawa dotyczącego ochrony zwierząt do organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest  ochrona zwierząt

 6. organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i opiekunów bezdomnych zwierząt

 7. opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych

 8. prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na temat właściwego traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt

 9. doradztwo dotyczące zasad i warunków prowadzenia schronisk dla zwierząt

 10. współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych

 11. zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Fundacji oraz organizację procesu adopcji opartej na wolontariacie

 12. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt

 13. współpracę z mediami elektronicznymi oraz druk i kolportaż wydawnictw własnych dotyczących ochrony zwierząt

 14. organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt

 15. przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w przypadkach znęcania się nad zwierzętami

 16. informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania

 17. czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym z zakresu ochrony praw zwierząt oraz lobbing na rzecz zmiany prawa

 18. aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt

§ 9. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§ 10. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 złotych ( jeden tysiąc ) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 11. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12. Dochodami Fundacji są w szczególności:
1 Darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych.

2. Dotacje i subwencje oraz granty, odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe.
3. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
4. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
5. Dochody z nawiązek zarządzanych na rzecz organizacji społecznych.

§ 13. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 14. Organem Fundacji uprawnionym do jej reprezentowania jest Zarząd Fundacji.

§ 15. Zarząd Fundacji składa się z od jednej do dwóch osób, którym powierza się funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

§ 16. Każdy z Członków Zarządu reprezentuje Fundację samodzielnie.

§ 17. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator w drodze uchwały, na czas nieoznaczony.

§ 18. Fundator może w drodze uchwały w każdym czasie odwołać każdego Członka Zarządu Fundacji.

§ 19. Fundator nie może zostać członkiem Zarządu

§ 20 Zarząd Fundacji:

1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

5. realizuje cele Fundacji

6. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

&23. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.

§ 21. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji mogą być wynagradzani. Zasady ich wynagrodzenia ustala Fundator.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 22. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Fundator.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§ 23. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 24. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 25. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 26. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 27. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§ 28. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 29. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym;

§ 30. Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 o fundacjach.

 

Jelenia Góra dnia 02-06-2016r.